ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego w Czorsztynie, działając na mocy uchwały zarządu nr 12/2015 z dnia 14.11.2015 roku zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie członków, które odbędzie się w dniu 09.04.2016 r. (sobota) o godz. 17:00 na przystani PTŻ w budynku „Bosmanki” w Czorsztynie.

Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia przez Komisję Rewizyjną.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad lub jego zmian.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Wystąpienie Komandora PTŻ.
9. Przedstawienie sprawozdań: KWŻ, finansowe i inwestycyjne za
okres sprawozdawczy oraz bilansu za 2013 rok.
10. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej.
11. Dyskusja przed zatwierdzeniem bilansu za 2015 rok.
12. Zatwierdzenie bilansu za 2015 rok i udzielenie absolutorium.
13. Przedstawienie planu budżetowego na 2016 rok.
14. Dyskusja nad planem budżetowym na 2016 rok.
15. Przerwa 10 min.
16. Weryfikacja członków PTŻ.
17. Dyskusje i wnioski.
18. Głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem uchwał i wniosków.
19. Zakończenie.

Zarząd PTŻ