Regulamin Walnego Zgromadzenia Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego

Art. 1
Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia czuwając nad realizacją porządku obrad, udzielając i odbierając głos obecnym na Walnym Zgromadzeniu.

Art. 2
Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządza Protokolant.

Art. 3
1. Komisja Skrutacyjna składa się z 2 – 3 członków.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
a) wybór Przewodniczącego Komisji
b) przeprowadzenie głosowań i ogłoszenie wyników
c) sporządzenie protokółu z głosowań

Art. 4
1.    Komisja Uchwał i Wniosków składa się z 2 – 3 członków.
2.    Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy:
a)    wybór Przewodniczącego Komisji,
b)    opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zgromadzenia Członków, po otrzymaniu projektów uchwał w formie pisemnej.
c)    rejestrowanie treści składanych w formie pisemnej wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu Zgromadzenia celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków.

Art. 5
1.    Głosowanie jawne odbywa się w ten sposób, że Przewodniczący przedstawia kandydaturę lub treść uchwały i wzywa do głosowania. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki „za”, „przeciw” lub „wstrzymania się od głosu”. Wszystkie głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się” zlicza Komisja Skrutacyjna.
2.    Głosowanie tajne odbywa się poprzez rozdanie obecnym kart do głosowania, na których wskazana jest „sprawa” będąca przedmiotem głosowania uchwały lub podane są w formie pytań tematy poddawane pod głosowanie. Wyniki są ustalane i podawane do wiadomości przez Komisję Skrutacyjną.

Art. 6
1.    Większość zwykła ma miejsce wtedy, gdy liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw”.
2.    „Większość bezwzględna” ma miejsce wtedy, gdy liczba głosów „za” jest większa niż łączna liczba głosów „przeciw” i wstrzymujących się
3.    Głos nieważny nie ma znaczenia dla wyników głosowania.

Art. 7
Jeśli pod głosowanie poddane są dwa lub więcej rozwiązań wzajemnie się wykluczających (głosowanie alternatywne) Przewodniczący prosi o podniesienie ręki kolejno: osoby głosujące za przyjęciem poszczególnych rozwiązań („za propozycją nr 1”, „za propozycją nr 2”…) , osoby wstrzymujące się od głosu i osoby głosujące przeciwko wszystkim rozwiązaniom.

Art. 8
Sprawy dotyczące Walnego Zgromadzenia nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami Statutu i powszechnie przyjętymi zasadami obradowania.