Na podstawie §10 ust. 4 Statutu Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego w Nowym Targu z siedzibą w Czorsztynie Stylchyn36, działając na mocy Uchwały Zarządu nr 11/2017 z dnia 03.06.2017 r. Zarząd PTŻ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTŻ, które odbędzie się w dniu 1.07.2017 o godz. 17:00 w siedzibie klubu w Czorsztynie, Stylchyn 36.

Zgromadzenie zwoływane jest w sprawie podjęcia uchwał:

 1. Uchylenie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z dnia 11.03.2017 nr 1 w sprawie wyboru Komandora PTŻ.
 2. Wybór Komandora PTŻ zgodnie z §11 pkt.5 Statutu.
 3. Zmiana §9 Statutu
 4. Zmiana §11 pkt. 5 Statutu
 5. Zamiana §13 pkt. 1 Statutu

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta /glosowanie
 3. Przyjęcie porządku obrad lub jego zmian /glosowanie
 4. Zatwierdzenie regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia /glosowanie
 5. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Komisję Rewizyjną
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej /glosowanie
 7. Wybór Komisji uchwał i wniosków /głosowanie
 8. Informacja przedstawicieli zarządu o celowości Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 9. Informacja przedstawicieli zarządu o uchwałach podjętych na posiedzeniu zarządu w dniu 3.06.2017 r.
 10. Wybór Komandora PTŻ /głosowanie tajne
 11. Wybory uzupełniające do władz /głosowanie tajne
 12. Ogłoszenie wyników wyborów
 13. Zmiany statutowe /głosowanie tajne/
  1. w paragrafie 9 proponuje się brzmienie „Kadencja Komandora, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. /wykreśla się a ich wybór …itd./
  2. w paragrafie 11 pkt. 5 proponuje się brzmienie „Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz ich odwoływanie a także przeprowadzenie wyborów uzupełniających do tych władz.” Wykreśla się „Komandora i pozostałych”
  3. w paragrafie 13 pkt. 1 proponuje się brzmienie „Członkowie Zarządu na swoim pierwszym posiedzeniu  wybierają spośród siebie Komandora, Wice-komandorów funkcyjnych oraz skarbnika zwykłą większością głosów w terminie 30 dni od daty Walnego Zgromadzenia na którym wybrano nowy Zarząd” / Wykreśla się słowa „Komandor i pozostali”/
 14. Dyskusja i składanie uchwał i wniosków na piśmie
 15. Głosowanie nad zgłoszonymi uchwałami i wnioskami
 16. Zakończenie

Z UWAGI NA WAŻNOŚĆ PODEJMOWANYCH UCHWAŁ PROSIMY CZŁONKÓW O NIEZAWODNE PRZYBYCIE