Polityka Prywatności

Polityka prywatności Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie w Nowym Targu

        Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie w Nowym Targu z najwyższą starannością chroni wszelkie powierzone mu dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych.

§1 Postanowienia wstępne

 1. Administratorem danych osobowych jest Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie w Nowym Targu (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) z siedzibą Stylchyn 36, 34-440 Czorsztyn, identyfikujące się numerami NIP: 735-16-46-458 REGON: 490661584.
 2. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.

§2 Administrator danych osobowych

 1. Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.
 2. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:
  1. Wstąpiły do Stowarzyszenia;
  2. Podpisały dowolną petycję Stowarzyszenia;
  3. Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
  4. Wsparły działania Stowarzyszenia w grupie lokalnej, szkolnej lub edukacyjnej;
  5. Wzięły udział w akcjach lub działaniach Stowarzyszenia;
  6. Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu lub maila;
  7. Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie;
  8. Brały udział w oficjalnych spotkaniach i regatach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ido@ptznowytarg.pl.

§3 Zasady przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności:
  1. Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie;
  2. Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy np. w ramach prowadzonej działalności szkoleniowej;
  3. Przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu pozyskania funduszy oraz organizacji regat i imprez towarzyszących;
  4. Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o Walnym Zgromadzeniu.
 2. W zależności od rodzaju relacji ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny:
  1. Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć;
  2. Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji;
  3. Przetwarzamy dane dotyczące zaangażowania w nasze inicjatywy np. grupę lokalną;
  4. Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn;
  5. Przetwarzamy dane dotyczące udziału w naszych akcjach np. podpisania petycji.
 3. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach:
  • Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach;
  • Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych;
  • Przetwarzamy dane w celu dopasowania preferowanego sposobu komunikacji;
  • Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań;
  • Przetwarzamy dane w celu zachęcenia do udziału w działalności Stowarzyszenia;
  • Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań;
  • Przetwarzamy dane w celu analizy skuteczność naszych kampanii i działań marketingowych;
  • Przetwarzamy dane w celu przechowywania historii Twojego wsparcia (przekazanych darowizn i podjętych akcji);
  • Przetwarzamy dane w celu dotarcia do osób, które mają podobne zainteresowania jak nasi sympatycy;
  • Przetwarzamy dane w celu określenia zainteresowań, preferencji i poziomu potencjalnego zaangażowania naszych sympatyków;
  • Przetwarzamy dane w celu zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach np. Regatach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Forma kontaktu ze strony Stowarzyszenia zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu:
  • Wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej;
  • Dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe;
  • Dzwonimy na telefony stacjonarne;
  • Wysyłamy listy za pomocą poczty tradycyjnej.
 5. Stowarzyszenie może profilować przekazywane treści na podstawie zainteresowań działalnością organizacji.
 6. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, a także dostawcom usług bazodanowych.
 7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania.
 8. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
  • Rozliczalności;
  • Przejrzystości;
  • Prawidłowości;
  • Rzetelności;
  • Integralności;
  • Poufności.
 9. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych

§4 Postanowienia końcowe

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
  • Dostępu do danych;
  • Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
  • Żądania usunięcia danych;
  • Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Stowarzyszenie może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.
 4. treści zmian polityki prywatności Stowarzyszenie poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: https://www.ptznowytarg.plwiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: http://www.ptznowytarg.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.