ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie §10 ust. 3 Statutu Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego w Czorsztynie, działając na mocy Uchwały Zarządu nr 1/2017 z dnia 22.01.2017r Zarząd zwołuje Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków PTŻ, które odbędzie się w dniu 11.03.2017 r. (sobota) o godz. 18:00 na przystani PTŻ w budynku klubowym w Kluszkowcach.

Porządek obrad:

 1.     Otwarcie Zgromadzenia.
 2.     Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta. ( głosowanie )
 3.     Przyjęcie porządku obrad lub jego zmian. ( głosowanie )
 4.     Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia. ( głosowanie )
 5.     Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia przez Komisją Rewizyjną.
 6.     Wybór Komisji Skrutacyjnej. ( głosowanie )
 7.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. ( głosowanie )
 8.     Wystąpienie Komandora PTŻ.
 9.     Weryfikacja statusu członków PTŻ. ( głosowanie )
 10.     Przedstawienie sprawozdań:
  1.     Sprawozdanie o przeprowadzonych szkoleniach / dyskusja
  2.     Sprawozdanie o przeprowadzonych inwestycjach / dyskusja
  3.     Sprawozdanie o finansach klubu. / dyskusja
  4.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. / dyskusja
 11.  
 12.     Przedstawienie bilansu finansowego za rok 2016. / dyskusja
 13.     Zatwierdzenie bilansu za 2016 r. ( głosowanie )
 14.     Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. ( głosowanie )
 15.     Przedstawienie planu budżetowego na 2017 r. /dyskusja
 16.     Zatwierdzenie planu budżetowego na 2017 r. ( głosowanie )
 17.     Przerwa 5 min.
 18.     Przedstawienie kandydatur do Zarządu PTŻ.
 19.     Pytania do kandydatów do Zarządu PTŻ.
 20.     Wybory do Zarządu PTŻ. ( głosowanie )
 21.     Przerwa 10 min. na liczenie głosów
 22.     Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu.
 23.     Przedstawienie kandydatur do Komisji Rewizyjnej
 24.     Wybory do Komisji Rewizyjnej. ( głosowanie )
 25.     Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej.
 26.     Dyskusja na tematy ogólne, składanie uchwał lub wniosków ( wymagana forma pisemna ) do przegłosowania.
 27.     Głosowanie nad zgłoszonymi uchwałami lub wnioskami. ( głosowanie )
 28.     Zakończenie.

 

Z żeglarskim pozdrowieniem

Zarząd PTŻ