Statut

STATUT
PODHALAŃSKIEGO TOWARZYSTWA
ŻEGLARSKIEGO

Rozdział I - Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie o nazwie: "Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie" zwane dalej stowarzyszeniem
posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych i działa na podstawie
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( t.j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.
855 – ze zm.), ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 899 – ze zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 – ze zm.), w szczególności Rozdział III, art. 20 i niniejszego
Statutu.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz
miejscowość Czorsztyn.
4. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
5. Stowarzyszenie posługuje się skrótem nazwy Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie w brzmieniu „PTŻ”.
Rozdział II - Cele Stowarzyszenia
§ 2
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) uprawianie i rozwój żeglarstwa i innych sportów w tym w szczególności sportów wodnych,
b) kultywowanie najlepszych tradycji żeglarstwa, turystyki i rekreacji,
c) propagowanie zainteresowań związanych ze zdrowym stylem życia i sportem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
d) propagowanie wiedzy związanej z bezpieczeństwem, w tym szerzenie wiedzy o pierwszej pomocy
i wiedzy z zakresu ratownictwa,
e) działalność edukacyjna i wydawnicza,
f) działalność prospołeczna i charytatywna,
g) propagowanie ekologii i ochrony przyrody,
h) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
i) wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych, których działania i cele są zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia,
j) ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
k) pomoc osobom niepełnosprawnym i mniejszościom narodowym, przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywane szans tych rodzin i osób,
l) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
ł) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen.
2. Stowarzyszenie urzeczywistnia swoje cele, między innymi, poprzez:
a) organizowanie rejsów śródlądowych i morskich, obozów, regat, imprez żeglarskich i wodnych, jak również udział w regatach, konkursach i zlotach krajowych i zagranicznych,
b) zakładanie i utrzymywanie ośrodków żeglarskich i portów jachtowych oraz lokali klubowych,
c) organizowanie, spotkań, wycieczek, wydarzeń oraz różnych innych form życia towarzysko-kulturalnego,
d) prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizację m.in. kursów, wykładów, seminariów, odczytów, ćwiczeń itp.,
e) założenie i prowadzenie własnej biblioteki oraz publikowanie wydawnictw obejmujących cele statutowe,
f) zakładanie sekcji lub grup specjalistycznych na terenie swego działania,
g) służenie swoją działalnością i zasobami społeczeństwu,
h) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, organami Państwowymi, innymi organizacjami oraz osobami prywatnymi,
i) organizowanie zawodów sportowych,
j) pozyskiwanie środków na działalność,
k) tworzenie sieci współpracy oraz transfer wiedzy i doświadczeń osób, firm oraz instytucji działających na rzecz celów zbieżnych z działalnością Stowarzyszenia,
l) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia wynikających z postanowień Statutu.
Rozdział III - Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
§ 3
1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających.
c) honorowych
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
3. Członkiem zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna:
a) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) ciesząca się dobrą opinią,
c) wyrażająca gotowość uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
d) mająca poparcie dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Przyjęcia na członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w formie uchwały.
5. Członek Stowarzyszenia w chwili podjęcia uchwały Zarządu o jego przyjęciu uzyskuje pełnię praw związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu. Jeżeli jego przyjęcie nastąpiło po dniu 1 marca danego roku, ma on 60 dni od dnia podjęcia uchwały, na uiszczenie składki członkowskiej, chyba, że o podjęciu uchwały dowiedział się w późniejszym terminie. Wtedy termin 60 dni biegnie od dnia powzięcia przez członka Stowarzyszenia wiedzy o uzyskaniu członkostwa.
6. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która świadczy lub
zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc instytucjonalną lub materialną. Osoba prawna działa
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
7. Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny PTŻ lub osoba nie będąca członkiem
Stowarzyszenia mająca szczególne zasługi dla rozwoju żeglarstwa, kultywowania tradycji żeglarskiej,
mającej nienaganną opinie w społeczności żeglarskiej lub szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
8. O nadaniu tytułu honorowego członka PTŻ decyduje Walne Zgromadzenie PTŻ na pisemny wniosek Zarządu lub grupy 25 członków Stowarzyszenia, złożony do Walnego Zgromadzenia. Wniosek winien być poparty uzasadnieniem i potwierdzony własnoręcznymi podpisami wnioskodawców.
§ 4
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) uczestnictwa w zebraniach, spotkaniach i wszelkich innych formach działalności Stowarzyszenia,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
d) noszenia odznaki organizacyjnej przyjętej przez Stowarzyszenie,
e) zaskarżania, do Walnego Zgromadzenia członków, uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz stowarzyszenia,
b) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów stowarzyszenia,
c) opłacenia rocznej składki członkowskiej do 31 marca każdego roku oraz innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu do 31 grudnia każdego roku,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia i działania na jego korzyść, również poprzez postawę własną prezentowaną poza działalnością związaną ze Stowarzyszeniem.
3. Członek zwyczajny, który nie ma opłaconej bieżącej składki, traci prawo wyborcze oraz prawo do korzystania ze sprzętu i zasobów PTŻ na prawach członkowskich.
4. W uzasadnionych przypadkach na pisemną prośbę członka, Zarząd może mu przedłużyć termin
opłacenia składek na okres maksymalnie do jednego roku.
5. Członek zwyczajny, któremu decyzją Zarządu umożliwiono późniejszą zapłatę składki członkowskiej nie traci prawa wyborczego oraz prawa do korzystania ze sprzętu i majątku PTŻ na prawach członkowskich.
§ 5
1. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki przynależne wg Statutu PTŻ członkowi zwyczajnemu z uwzględnieniem ust.2.
2. Członek honorowy jest zwolniony od opłacania wpisowego i składek członkowskich.
§ 6
1. Członek wspierający ma wszystkie prawa przynależne wg Statutu członkowi zwyczajnemu,
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i głosu stanowiącego.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz stowarzyszenia,
3. Członek zwyczajny, który z ważnych powodów nie opłaca składek i nie uczestniczy w działalności statutowej, może stać się członkiem wspierającym na mocy uchwały Zarządu.
4. Zarząd obowiązany jest powiadomić w formie pisemnej członka o podjętej uchwale o ustanowieniu go członkiem wspierającym, wskazując na prawo wniesienia do Zarządu wniosku, o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma lub odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 7
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
b) wykluczenia członka, które może nastąpić w przypadku istotnego naruszenia przez niego obowiązków statutowych lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) wykluczenia członka, które może nastąpić w przypadku jego nieuczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia lub zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
d) utraty przez członka Stowarzyszenia zdolności do czynności prawnych,
e) śmierci członka Stowarzyszenia.
2. Rozwiązanie członkostwa następuje w formie uchwały Zarządu od której przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o jego wykreśleniu ze Stowarzyszenia, podając przyczyny i wskazując na prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia
Członków. Nie dotyczy to zapisów § 7 ust. 1 lit. a, d i e Statutu. Osoba wykreślona zostaje powiadomiona o najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
4. Wystąpienie członka ze Stowarzyszenia, następuje w formie oświadczenia członka Stowarzyszenia złożonego do Zarządu Stowarzyszenia.
Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia i reprezentacja
§ 8
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Komandor lub Wicekomandor samodzielnie z wyjątkiem oświadczeń zawierających zobowiązania majątkowe. Do składania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie Komandora i Skarbnika lub Wicekomandora i Skarbnika.
§ 9
Kadencja Komandora, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej ilości kandydatów.
§ 10
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zarząd zobowiązany jest zwołać raz do roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków które powinno odbyć się do 30 kwietnia danego roku.
4. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne jest zwoływane z ważnych powodów z inicjatywy Zarządu lub Komandora, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej dwudziestu członków Stowarzyszenia złożony Zarządowi. Zarząd zobowiązany jest do ogłoszenia wstępnej daty Walnego Zgromadzenia nadzwyczajnego w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia i Walnego Zgromadzenia nadzwyczajnego przekazywane jest członkom Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed zebraniem. Zawiadomienie dokonywane jest w formie wybranej przez Zarząd lub Komandora. Dopuszczalne jest m.in. zawiadomienie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Walne Zgromadzenie odbywa się niezależnie od tego, czy wszyscy członkowie Stowarzyszenia zapoznali się z przekazaną im informacją o terminie, miejscu i porządku obrad.
6. Członkowie reprezentujący pięciu członków Stowarzyszenia mają prawo do zgłoszenia w formie pisemnej, w terminie nie późniejszym niż siedem dni przed datą Zgromadzenia, wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. O przyjęciu wniosku decyduje Zarząd.

§ 11
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b) uchwalenie Statutu i jego zmian,
c) zapoznawanie się ze sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) wybór Komandora i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i ich odwoływanie,
e)rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa,
f) podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłoszonych do porządku obrad, których uchwalanie nie należy do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
g) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości znacznej wartości.
h) podejmowanie uchwał w sprawie zadłużenia stowarzyszenia powyżej kwoty 150 000 zł.
§ 12
1. Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Mandat członka Zarządu wygasa w razie:
a) rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu,
b) śmierci członka Zarządu,
c) odwołania,
d) upływu kadencji.
§ 13
Komandor i pozostali Członkowie Zarządu na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Wicekomandora oraz Skarbnika.
§ 14
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) podejmowanie uchwał dotyczących spraw Stowarzyszenia w tym uchwalanie budżetu,
d) sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu,
e) podejmowanie decyzji majątkowych i zawieranie umów,
f) uchwalanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych oraz ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków i ustaniu członkostwa,
h) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i Walnego Zgromadzenia nadzwyczajnego Członków,
j) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia rzeczy ruchomej znacznej wartości,
l) sporządzanie i zatwierdzanie w drodze uchwały sprawozdania finansowego i bilansu.
ł) zatwierdzania w drodze uchwały rozdysponowania zysku lub pokrycia strat.
2. Każdy członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być w każdej chwili odwołany przez Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna ono, że nie pełni on w sposób właściwy powierzonej mu funkcji,
3. Do reprezentowania Zarządu uprawniony jest Komandor PTŻ lub Wicekomandor. Do zawierania zobowiązań finansowych wymagane jest współdziałanie Komandora i Skarbnika a w przypadku dłuższej nieobecności jednego z nich współdziałanie Komandora lub Skarbnika z Wicekomandorem.
4. Oświadczenia skierowane do PTŻ lub doręczanie pism może być dokonywane wobec jednego z członków Zarządu. Zarząd może udzielić osobie lub osobom pełnomocnictwa, które określa w sposób jednoznaczny jego zakres i czas trwania. Pełnomocnictwo jest udzielone na podstawie uchwały Zarządu.
5. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności zarządu dotyczące bieżących spraw Stowarzyszenia.

§ 15
1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Komandor lub Wicekomandor według potrzeb.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
3. Dokumenty finansowe podpisują Komandor i Skarbnik lub osoby z Zarządu przez nich upoważnione.
§ 16
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością PTŻ.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w razie:
a) rezygnacji złożonej na piśmie do Komisji Rewizyjnej,
b) śmierci,
c) odwołania,
d) upływu kadencji.
5. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie w drodze uchwały przewodniczącego
i zastępcę nie później niż 14 dni po wyborach.
7. Rezygnacja 2 lub 3 członków Komisji Rewizyjnej nakłada obowiązek na rezygnujących powiadomienia Zarządu na piśmie, który zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, celem wyboru nowych członków.
§ 17
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1. badanie działalności Stowarzyszenia w zakresie zgodności z prawem, statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
2. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu protokołów z kontroli działalności Zarządu,
3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
§ 17 a
1. Posiedzenia i głosowania władz Stowarzyszenia mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Możliwość udziału w posiedzeniu władz Stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
3. Władze Stowarzyszenia tj. Walne Zgromadzenie i Komisja Rewizyjna podejmują decyzje w drodze uchwał, które podejmowane są w drodze głosowań a w przypadku Zarządu lub samodzielnie przez Komandora, których forma musi być wyrażona na piśmie, zawierająca podpisy osób podejmujących uchwałę. Protokół sporządzony z posiedzenia władz Stowarzyszenia, nie stanowi uchwały i może być podpisany jedynie przez osobę go sporządzającą.
4. W przypadku uchwał podejmowanych na zdalnych posiedzeniach władz Stowarzyszenia potwierdzenie oddania głosu następuje poprzez wysłanie przez każdego z głosujących maila na umówiony adres skrzynki elektronicznej o treści zawierającej wyrażenie woli głosującego i wskazanie jakiego głosowania głos ten dotyczy, co ma mieć miejsce w trakcie trwania posiedzenia. Potwierdzenie otrzymania wszystkich maili z głosami zawiera się w protokole. Maile z treścią oddanych głosów załącza się do dokumentu zawierającego treść uchwały. Uchwały podjęte na posiedzeniach zdalnych powinny być w najbliższym możliwym terminie podpisane własnoręcznie przez członków władz Stowarzyszenia, którzy oddali głos dotyczący tych uchwał.

§ 17 b
1. W Zarządzie oraz w Komisji Rewizyjnej nie mogą zasiadać osoby prowadzące działalność konkurencyjną lub działalność przybliżoną do działalności Stowarzyszenia, będące zatrudnione lub działające w strukturach takiej działalności w bezpośrednim otoczeniu Jeziora Czorsztyńskiego.
2. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za pełnione funkcje.
§ 17 c
1. W trakcie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo do uzupełnienia jego składu spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków do Zarządu, nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków pochodzących z wyborów. Członkowie dokooptowani powinny mieć pisemne poparcie czterech członków Stowarzyszenia. Objęcie funkcji przez nowego członka Zarządu zatwierdza Walne Zgromadzenie.
2. W trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej, przysługuje prawo do uzupełnienia jej składu spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w liczbie nie przekraczającej jednej osoby. Członek dokooptowany powinien mieć pisemne poparcie czterech członków Stowarzyszenia. Objęcie funkcji przez nowego członka Zarządu zatwierdza Walne Zgromadzenie.
Rozdział V - Majątek Stowarzyszenia
§ 18
1.Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki
i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie może tworzyć i uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego i prawa handlowego oraz w organizacjach gospodarczych i społecznych.
4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
§ 19
1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 19 a
1. Zabrania się :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 20
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) nieruchomości
b) majątek ruchomy
c) zasoby finansowe
2. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
Rozdział VI - Ordynacja wyborcza i głosowania
§ 21
1. Udział we wszystkich głosowaniach i wyborach może być tylko bezpośredni.
2. Głos stanowiący mają tylko członkowie zwyczajni.
3. Prawo wyborcze czynne i bierne mają tylko członkowie zwyczajni.
4. Wszelkie decyzje w Stowarzyszeniu zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem zastrzeżonym w innych częściach Statutu, a dotyczących:
a) zmiany Statutu,
b) zgłoszenia upadłości Stowarzyszenia,
c) likwidacji Stowarzyszenia.
5. Głosowania są tajne i jawne:
a) jawne - przy przyjmowaniu członków i podejmowaniu uchwał o ustaniu członkostwa a także we wszystkich pozostałych sprawach,
b) tajne - przy wyborach członków władz Stowarzyszenia.
6. Kandydatury na członków władz muszą być zgłoszone do Zarządu lub do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia na piśmie, w terminie najpóźniej do chwili rozpatrywania punktu dotyczącego wyboru nowych Władz Stowarzyszenia. Zgłoszenia winny zawierać pisemną zgodę kandydata popartą, co najmniej przez czterech członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Rezygnacja członka Władzy z pełnienia w niej funkcji winna być złożona na piśmie.
8. Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków, lecz musi być zwołane i przebiegać zgodnie ze Statutem.
10. Członek zwyczajny może kandydować do władz Stowarzyszenia jednocześnie z kilku list wyborczych.
11. Walne Zgromadzenie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane i które zostały umieszczone w porządku jego obrad.
12. W przypadku głosowania Zarządu, głos decydujący należy do Komandora. W przypadku Komisji Rewizyjnej, głos decydujący należy do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VII - Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 22
1. Zmiana Statutu następuje na Walnym Zgromadzeniu większością 3/5 głosów członków obecnych mających prawo głosu.
2. Upadłość i likwidacja Stowarzyszenia następuje na podstawie:
a) uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 3/5 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
b) dalsze postępowanie przebiega według Ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach".
Rozdział VIII – Nadzór
§ 23
Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje organ określony w Ustawie "Prawo o Stowarzyszeniach".
Rozdział IX - Przepisy przejściowe i końcowe
§ 24
1. Statut, oraz jego zmiany, wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia
Sądu Rejestrowego.
2. Komitet Założycielski lub Zarząd obowiązane są niezwłocznie powiadomić o tym członków
Stowarzyszenia.