Statut

STATUT PODHALAŃSKIEGO TOWARZYSTWA ŻEGLARSKIEGO

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie o nazwie: "Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie" zwane dalej stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( t.j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 – ze zm.), ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 899 – ze zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 – ze zm.), w szczególności Rozdział III, art. 20 i niniejszego Statutu.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz miejscowość Czorsztyn.
 4. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II - Cele Stowarzyszenia

§2

 1. Celem Stowarzyszenia jest uprawianie i rozwój żeglarstwa i innych sportów wodnych oraz kultywowanie najlepszych tradycji żeglarstwa, turystyki i rekreacji.
 2. Stowarzyszenie urzeczywistnia swoje cele, między innymi, poprzez:

  a) Organizowanie pływań śródlądowych i morskich, obozów, regat, imprez żeglarskich i wodnych, jak również udział w regatach, konkursach i zlotach krajowych i zagranicznych.

  b) Zakładanie i utrzymywanie ośrodków żeglarskich i portów jachtowych oraz lokali klubowych.

  c) Organizowanie wycieczek, zabaw oraz różnych innych form życia towarzysko-kulturalnego.

  d) Prowadzenie kursów, wykładów, odczytów oraz ćwiczeń praktycznych z dziedziny wszystkich działów wiedzy żeglarskiej, turystyki i rekreacji

  e) Założenie i prowadzenie własnej biblioteki oraz publikowanie wydawnictw obejmujących cele statutowe.

  f) Zakładanie sekcji lub grup specjalistycznych na terenie swego działania. g) Służenie swoją działalnością i zasobami osobom specjalnej troski.

  h) Dbanie o szerzenie i umacnianie świadomości ekologicznej swoich członków, kształtowanie ich postaw w kierunku troski o ochronę wód, brzegów akwenów i atmosfery. Współdziała w tym zakresie z innymi organizacjami, osobami i urzędami.

  i) Realizowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

  j) Promowanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu

  k) Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia wynikających z postanowień Statutu.

Rozdział III - Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§3

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających.
  c) honorowych
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
 3. Członkiem zwyczajnym i wspierającym stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna:
  a) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  b) ciesząca się dobrą opinią,
  c) wyrażająca gotowość uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
  d) mająca poparcie dwóch członków zwyczajnych,
 4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która świadczy lub zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc instytucjonalną lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 5. Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny PTŻ lub osoba nie będąca członkiem Towarzystwa mająca szczególne zasługi dla rozwoju żeglarstwa, kultywowania tradycji żeglarskiej, mającej nienaganną opinie w społeczności żeglarskiej.
 6. Przyjęcia na członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w formie Uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.
 7. O nadaniu tytułu honorowego członka PTŻ decyduje Walne Zgromadzenie PTŻ na pisemny wniosek Zarządu lub grupy 25 członków Towarzystwa, złożony do Walnego Zgromadzenia. Wniosek winien być poparty uzasadnieniem i potwierdzony własnoręcznymi podpisami wnioskodawców.

§4

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia,
  b) uczestnictwa w zebraniach, spotkaniach i wszelkich innych formach działalności stowarzysnia, c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz stowarzyszenia,
  d) noszenia odznaki organizacyjnej przyjętej przez stowarzyszenie,
  e) zaskarżania, do Walnego Zgromadzenia członków, uchwały zarządu o skreśleniu z listy członków.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  a) przestrzegania statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz stowarzyszenia,
  b) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów stowarzyszenia,
  c) opłacenia rocznej składki do 30 kwietnia każdego roku. oraz innych świadczeń obowiązujących w stowarzyszeniu do 31 grudnia każdego roku.
 3. Członek zwyczajny, który nie ma opłaconej bieżącej składki, traci prawo do korzystania ze sprzętu i majątku PTŻ na prawach członkowskich.
 4. W uzasadnionych przypadkach na pisemną prośbę członka, Zarząd może mu przedłużyć termin opłacenia składek lub zwolnić go z opłacenia składek przez określony czas.

§5

 1. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki przynależne wg Statutu PTŻ członkowi zwyczajnemu z uwzględnieniem ust.2.
 2. Członek honorowy jest zwolniony od opłacania wpisowego i składek członkowskich

§6

 1. Członek wspierający ma wszystkie prawa przynależne w/g Statutu członkowi zwyczajnemu, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i głosu stanowiącego.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz stowarzyszenia,
 3. Członek zwyczajny, który z ważnych powodów nie opłaca składek i nie uczestniczy w działalności statutowej, staje się członkiem wspierającym na mocy uchwały Zarządu.
  a) Zarząd obowiązany jest powiadomić w formie pisemnej członka o podjętej uchwale, wskazując na prawo wniesienia do Zarządu wniosku, o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma lub odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

§7

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w skutek:

 1. Wystąpienia członka ze Stowarzyszenia dokonanego w formie pisemnej.
 2. Wykluczenia członka, które może nastąpić w przypadku istotnego naruszenia przez niego obowiązków statutowych lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 3. Wykreślenia członka z rejestru członków Stowarzyszenia w przypadku:
  a) utraty zdolności do czynności prawnych,
  b) nie uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia lub nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń obowiązujących w stowarzyszeniu, przez okres co najmniej jednego roku,
  c) śmierci członka.
 4. Rozwiązanie członkostwa w przypadku opisanym w ust. 1 i 3 następuje w formie uchwały Zarządu.
 5. Wykluczenie członka dokonuje Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
 6. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o jego wykreśleniu ze Stowarzyszenia, podając przyczyny i wskazując na prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

§8

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.

§9

Kadencja Komandora, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej ilości kandydatów.

§ 10

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zarząd zobowiązany jest zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków do 30 kwietnia każdego roku.
 4. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne jest zwoływane z ważnych powodów z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 (lecz nie mniej niż siedmiu) członków Stowarzyszenia złożony Zarządowi. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie 21 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 5. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad członkowie otrzymują na co najmniej 14 dni przed zebraniem. Członkowie reprezentujący pięciu członków Stowarzyszenia mają prawo do zgłoszenia w formie pisemnej, w terminie nie późniejszym niż siedem dni przed datą Zgromadzenia, wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. O przyjęciu wniosku decyduje Walne Zgromadzenie.
 6. Walne Zgromadzenie członków obraduje w/g uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 11

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. Uchwalenie Statutu i jego zmian,
 3. Zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. Uchwalanie budżetu,
 5. Wybór Komandora i pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz ich odwoływanie, a także przeprowadzenie wyborów uzupełniających do tych władz.
  a) W trakcie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo do uzupełnienia jego składu spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków do Zarządu, nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków pochodzących z wyborów. Członkowie dokooptowani powinny mieć pisemne poparcie czterech członków Stowarzyszenia.
  b) W trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej, przysługuje prawo do uzupełnienia jej składu spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w liczbie nie przekraczającej jednej osoby. Członek dokooptowany powinien mieć pisemne poparcie czterech członków Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
 7. Podejmowanie uchwał o wykluczeniu członków Stowarzyszenia.
 8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości albo rzeczy ruchomej znacznej wartości.
 10. Zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawach majątkowych innych niż opisane w punkcie 9.
 11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłoszonych do porządku obrad.

Zarząd

§ 12

 1. Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Zarząd składa się z pięciu do dziewięciu osób.
  a) Członkowie zarządu nie są i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Zaciąganie zobowiązań, pożyczek, kredytów, dysponowanie mieniem lub jego obciążanie, jeżeli przewyższa to wartość 30.000,- zł ( s ł o w n i e ; trzydzieści tysięcy ) wymaga upoważnienie zawartego w uchwale budżetowej Walnego Zgromadzenia lub w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w okresie sprawozdawczym.
 4. Mandat członka Zarządu wygasa w razie:
  a) rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu
  b) śmierci
  c) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków
  d) upływu kadencji

§ 13

 1. Komandor i pozostali Członkowie Zarządu na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Wice-komandorów funkcyjnych oraz skarbnika.
 2. Sposób działania Zarządu określa Regulamin działania Zarządu, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 14

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzanie projektu budżetu.
 4. Sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu do akceptacji.
 5. Podejmowanie decyzji majątkowych i zawieranie umów w sprawach nie zastrzeżonych przez Statut dla Walnego Zgromadzenia.
 6. Uchwalanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych oraz ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków i ustaniu członkostwa w przypadkach określonych w § 7 ust. l i ust. 3.
 8. Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia.
 9. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
 10. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

§ 15

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Komandor lub Wicekomandor według potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
 2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
 3. Dokumenty finansowe i majątkowe podpisują Komandor i Skarbnik lub osoby z Zarządu przez nich upoważnione.

Komisja Rewizyjna

§ 16

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością PTŻ.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w razie:
  a) rezygnacji złożonej na piśmie do Komisji Rewizyjnej
  b) śmierci
  c) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków
  d) upływu kadencji
 5. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę nie później niż 14 dni po wyborach.
 7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
 8. Rezygnacja 2 lub 3 członków Komisji Rewizyjnej nakłada obowiązek na rezygnujących powiadomienia Zarządu na piśmie, który zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, celem wyboru nowych członków w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia.

§ 17

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. Badanie działalności Stowarzyszenia w zakresie zgodności z prawem, statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 2. Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu protokołów z kontroli działalności Zarządu z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium.
 3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

Rozdział V - Majątek Stowarzyszenia

§ 18

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć i uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego i prawa handlowego oraz w organizacjach gospodarczych i społecznych.
 4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje w/g zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 19

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych
  w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 19 a)

Zabrania się :

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem PTŻ w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu PTŻ.

 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 20

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  a) nieruchomości
  b) majątek ruchomy
  c) zasoby finansowe
 2. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

Rozdział VI - Ordynacja wyborcza i głosowania

§ 21

 1. Udział we wszystkich głosowaniach i wyborach może być tylko bezpośredni.
 2. Głos stanowiący mają tylko członkowie zwyczajni.
 3. Prawo wyborcze czynne i bierne mają tylko członkowie zwyczajni.
 4. Wszelkie decyzje w Stowarzyszeniu zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem zastrzeżonym w innych częściach Statutu, a dotyczących:
  a) zmiany Statutu,
  b) zgłoszenia upadłości Stowarzyszenia,
  c) likwidacji Stowarzyszenia.
 5. Głosowania są tajne i jawne:
  a) jawne - przy przyjmowaniu członków i podejmowaniu uchwał o ustaniu członkostwa,
  b) tajne - przy wyborach członków władz i uchwalaniu absolutorium dla Zarządu, a także we wszystkich pozostałych sprawach, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia.
 6. Kandydatury na członków władz muszą być zgłoszone do Zarządu lub do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia na piśmie, w terminie najpóźniej do chwili rozpatrywania punktu dotyczącego wyboru nowych Władz P.T.Ż. Zgłoszenia winny zawierać pisemną zgodę kandydata popartą, co najmniej przez czterech członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. Rezygnacja członka Władzy z pełnienia w niej funkcji winna być złożona na piśmie.
 8. Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków, lecz musi być zwołane i przebiegać zgodnie ze Statutem. Nie dotyczy to spraw, w których uchwały podejmuje się w obecności co najmniej połowy liczby wszystkich członków Stowarzyszenia.
 9. Członek zwyczajny może kandydować do władz Stowarzyszenia jednocześnie z kilku list wyborczych.
 10. Walne Zgromadzenie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane i które zostały umieszczone w porządku jego obrad.

Rozdział VII - Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 22

 1. Zmiana Statutu następuje na Walnym Zgromadzeniu większością 2/3 głosów.
 2. Upadłość i likwidacja Stowarzyszenia następuje na podstawie:
  a) uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
  b) dalsze postępowanie przebiega według Ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach".

Rozdział VIII – Nadzór

§ 23

Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje organ określony w Ustawie "Prawo o Stowarzyszeniach".

Rozdział IX - Przepisy przejściowe i końcowe

§ 24

 1. Statut, oraz jego zmiany, wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.
 2. Komitet Założycielski lub Zarząd obowiązane są niezwłocznie powiadomić o tym członków Stowarzyszenia.

Stan na dzień, 11-03-2011